Schoolondersteuningsprofiel

december 2017


Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Om dat te kunnen aanbieden, moet een school precies weten wat ze met de leerlingen wil bereiken en hoe ze de lesstof wil aanbieden. Wat is het basisaanbod? Wat is het aanbod voor getalenteerde leerlingen? En wat is het aanbod voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften? Daarom heeft elke school een schoolondersteuningsprofiel. Hierin leest u wat onze school voor uw kind te bieden heeft. Ons schoolondersteuningsprofiel maakt deel uit van het geheel aan schoolondersteuningsprofielen in het gebied van het samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel.

Naam school: Elimschool
Leerlingenaantal (per 1 oktober 2017) 188
Gemiddeld aantal leerlingen per groep: 24
Ingevuld d.d.: 20-11-2017

We stimuleren kinderen maximaal op hun eigen niveau

In ons onderwijs ligt de nadruk op wat een leerling kan en waar hij behoefte aan heeft, en niet op wat hij niet kan. In onze ogen is een leerling die behoefte heeft aan extra  ondersteuning allereerst een leerling die meer instructie, meer structuur, meer leertijd of extra uitdagingen nodig heeft. Ons didactisch handelen is erop gericht dat alle leerlingen op hun eigen niveau maximaal gestimuleerd worden om zich actief te ontwikkelen en te leren.

Onze leerkrachten herkennen en signaleren bijtijds eventuele leer-, opgroei- en opvoedproblemen. Dit gebeurt regelmatig in samenwerking met externe deskundigen, onder andere het Centrum Jeugd en Gezin. Op die manier wordt voorkomen dat een kind onnodig een achterstand oploopt.

Onderwijs voor elk niveau leerling

Waar nodig krijgen leerlingen (lichte) ondersteuning. Er is bijvoorbeeld extra aandacht voor leerlingen met reken- en/of leesproblemen of kinderen die moeite hebben met sociale vaardigheden. Ook kinderen met meer dan gemiddelde intelligentie, die behoefte hebben aan meer uitdagend onderwijs, krijgen op onze school de aandacht die zij verdienen.
Wanneer daar aanleiding voor is, wordt onderzoek gedaan naar de motorische of psychologische ontwikkeling van een kind.

U leest in dit profiel of ons schoolgebouw goed toegankelijk is voor kinderen met een fysieke beperking of voor kinderen met specifieke eisen aan leermiddelen. Elke school heeft een eigen protocol voor het uitvoeren van medische handelingen.

Inzichtelijk onderwijs

Onze leerkrachten maken een kind dag in, dag uit mee. Omdat ze een kind voortdurend observeren, kunnen leerkrachten zich een goed beeld vormen van de kwaliteiten, vaardigheden en eigenschappen van een kind. De sociaal-emotionele ontwikkeling van alle leerlingen wordt bijgehouden in een volgsysteem. Hun leerresultaten worden systematisch verzameld en vergeleken met de standaarden die binnen de school worden gehanteerd.

Door deze manier van werken wordt snel duidelijk welke leerlingen behoefte hebben aan (extra) ondersteuning op bepaalde leergebieden (lezen, rekenen, taal en spelling) of vakoverschrijdende leergebieden, zoals sociaal gedrag en werkhouding (leren leren). De leerresultaten en de sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling wordt regelmatig besproken met de ouders. Zij worden nadrukkelijk bij het onderwijs betrokken.

Extra individuele ondersteuning

De meeste leerlingen maken gebruik van de basisondersteuning die wij bieden. Deze vorm van ondersteuning past het beste bij hun onderwijsbehoefte. Binnen deze basisondersteuning zijn aanpassingen mogelijk in de vorm van een verdiept en een intensief arrangement. Leerlingen die behoefte hebben aan extra ondersteuning krijgen een intensief arrangement; leerlingen die behoefte hebben aan meer uitdagend onderwijs krijgen een verdiept arrangement.

De aanpassingen en toevoegingen in deze arrangementen hebben betrekking op het leerstofaanbod, het klassenmanagement, de leertijd en het didactisch en pedagogisch handelen. Voor leerlingen die niet voldoende hebben aan de basisondersteuning is extra individuele ondersteuning en zorg mogelijk. Om hiervoor in aanmerking te komen moet een leerling voldoen aan bepaalde voorwaarden. Hiervoor heeft het samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel een toetsingskader opgesteld.

Toetsmomenten en resultaten

De ontwikkeling van een leerling wordt een aantal malen per jaar beoordeeld aan de hand van landelijke toetsen (Cito) en toetsen die zijn gekoppeld aan lesmethoden die op school worden gebruikt. Bij vakoverstijgende leergebieden wordt de ontwikkeling van het kind in kaart gebracht en genormeerd.

 •  Landelijke toetsen - 2 x per jaar
  De verschillende leergebieden
  Wij zijn tevreden over de resultaten (passend bij de populatie).  
 •  Afname sociogram - 2 x per jaar
  De vakoverstijgende leergebieden (sociaal gedrag en werkhouding)
  Wij zijn tevreden over de resultaten (passend bij de populatie).  

Meer dan 90 procent van onze leerlingen volgt een basisarrangement. In onderstaande schema’s wordt aangegeven welk niveau zij in schooljaar 2016/2017 hebben bereikt bij het verlaten van de school, en wat dit voor gevolgen heeft voor hun vervolgopleiding.

Leergebieden (rekenen, lezen, taal en spelling)

Percentage leerlingen uitstroom
50. % havo of hoger
78. % vmbo-TL
95. % vmbo BBL
  5. % praktijkonderwijs

Cijfers zijn gebaseerd op de resultaten van de afgelopen 8 jaar. (2008 – 2017)
Op www.scholenopdekaart.nl vindt u de resultaten uit eerdere jaren.

Fysieke toegankelijkheid

Onze school biedt voorzieningen voor leerlingen met een:

Motorische beperking  ja  deels  nee
Visuele beperking  ja  deels  nee
Auditieve beperking  ja  deels  nee

Medische handelingen

Alle scholen binnen het samenwerkingsverband Aan den IJssel hebben een protocol medisch handelen en medicijnverstrekking. Hierin staat precies welke medische handelingen leerkrachten wel of niet uitvoeren en welke medicijnen zij mogen verstrekken. Dit verschilt per school. Op www.elimschool.net leest u welk protocol op onze school wordt gebruikt.

Op elke basisschool is een bedrijfshulpverlener aanwezig. Op scholen voor speciaal onderwijs is ook vaak een schoolverpleegkundige beschikbaar.

Op onze school:

 •  is dagelijks een bedrijfshulpverlener aanwezig
 •  dragen twee teamleden de verantwoordelijkheid om medische handelingen uit te voeren die vooraf met ouders zijn afgesproken
 •   is een schoolverpleegkundige aanwezig

We passen ons onderwijs aan aan de hand van meetbare resultaten

Wij streven ernaar om de kwaliteit van ons onderwijs voortdurend te verbeteren. Leerkrachten passen hun onderwijs aan aan de hand van meetbare resultaten. Blijven de opbrengsten (leerprestaties, sociaal-emotionele resultaten, tevredenheid ouders, leerlingen en de uitstroom naar vervolgonderwijs) achter bij de verwachtingen, dan worden de achterliggende oorzaken grondig geanalyseerd. Aan de hand van deze analyse wordt een actieplan opgesteld met meetbare doelen binnen de aangeboden arrangementen.

Alle teamleden spelen een rol in de basisondersteuning. De ervaring en expertise van een aantal teamleden wordt ook ingezet in de extra ondersteuning. Waar nodig wordt gebruikgemaakt van externe specialistische ondersteuning.

De beschikbare uren van ons team worden als volgt ingezet:

Aantal uren in de basisondersteuning gericht op leerlingen in het basisarrangement, het verdiept arrangement en het intensief arrangement (> 90 % van de leerlingen).

 • Aantal groepen: 8
 • Aantal uren interne begeleiding (IB): 6

De extra ondersteuning is gericht op de uitzonderingen: leerlingen met een extra intensief arrangement.

 • Dyslexie: 2 uren per week
 • Dyscalculie: 1 uren per week
 • Gedrag: 1 uren per week
 • Hoogbegaafdheid: 1,5 uren per week
 • Motoriek: … uren per week
 • NT2: 1,5 uren per week
Indien sprake is van een extra intensief arrangement wordt dit aangevraagd bij het samenwerkingsverband Aan den IJssel. Het aanvragen en/of inkopen van extra ondersteuning voor een leerling wordt altijd besproken met de ouder(s)/verzorger(s).

NB: Indien achter een ondersteuningsvorm geen urenaantal is vermeld, betekent dit dat de expertise niet wordt ingezet in directe begeleiding van leerlingen, maar in de ondersteuning en/of begeleiding van de leerkrachten.

Wij weten precies hoe we lesgeven en waarom

De kwaliteit van een aantal onderwijskenmerken (didactisch handelen, pedagogisch handelen, leertijd, leerstofdoelen en klassenmanagement) is bepalend voor de leerresultaten. Daarom houden wij binnen onze onderwijszorgstructuur structureel bij wat het team precies doet op deze gebieden. Leerkrachten houden in hun lessen rekening met de individuele ontwikkelingsniveaus van alle leerlingen (differentiëren). Een leerling kan bijvoorbeeld behoefte hebben aan een andere instructie, krijgt langer de tijd om iets te leren of mag langer over zijn werk doen.

Op onze school vindt differentiatie plaats in zowel:
 instructie  verwerking  leertijd

 

 •  sturend vanuit instructiemodel, namelijk het ADI model
 •  dragen twee teamleden de verantwoordelijkheid om medische handelingen uit te voeren die vooraf met ouders zijn afgesproken
 •  samenwerkend leren
 •  instructie aan meerdere niveaus (denk aan conceptonderwijs, combi- of triplegroepen)
 •  geclusterde instructie (onderwijs op één niveau)
 •  explicitering van didactisch handelen vraagt nadere aandacht

Het pedagogisch handelen van onze leerkrachten wordt als volgt getypeerd:

 •  vakoverstijgende doelen (sociaal gedrag en werkhouding) worden gedurende de hele dag benoemd en zichtbaar gemaakt.
 •  de leerlingen worden positief gestimuleerd en bevestigd in hun gedrag. Dit geldt zowel voor hun vakinhoudelijk gedrag als hun sociaal gedrag en werkhouding. Explicitering van pedagogisch handelen vraagt nadere aandacht.
 •  explicitering van pedagogisch handelen vraagt nadere aandacht.

Leertijd

 •  geplande leertijd op de roosters is gelijk aan de gestelde leertijd om de ambities tehalen.
 •  om leerstofdoelen te halen, trekken teamleden binnen het reguliere lesprogramma meer tijd uit voor specifieke vakken.

Leerstofdoelen (aanbod)

Wij werken met een leerstofjaarklassensysteem. Hierbij worden leerlingen gegroepeerd op basis van hun leeftijd. Zij krijgen allemaal dezelfde leerstof aangeboden

 •  leerstofdoelen (tussendoelen) worden gepland in groepsplannen tot en met groep 8.

De praktijk leert dat kinderen erg verschillen in ontwikkelingstempo. Daarom wordt er bij het leerstofjaarklassensysteem vaak gedifferentieerd. Dit gebeurt bij ons op school op de volgende manier:

 •  convergent: Er wordt rekening gehouden met individuele verschillen door de instructie en leertijd af te stemmen op het vaardigheidsniveau van de leerling, niet door de leerstof aan te passen. Niveauverschillen binnen een groep blijven beperkt.
 •  divergent: Er wordt rekening gehouden met individuele verschillen door de leerstof af te stemmen op het functioneringsniveau, niet door de leertijd aan de passen. Niveauverschillen binnen groep nemen hierdoor toe.

Klassenmanagement

Een leerkracht kan zijn klas op verschillende manieren managen. Op onze school voeren leerkrachten in tijd, ruimte en middelen:

 •  één aanpak uit (basisarrangement)
 •  twee aanpakken uit (basis- + intensief arrangement)
 •  drie aanpakken uit (basis-, intensief en verdiept arrangement)
 •  vier aanpakken uit (basis-, intensief, verdiept en extra intensief arrangement [leerlingenop eigen leerlijn])
 •  explicitering van klassenmanagement vraagt nadere aandacht.

Visie en missie

Onze school is voortdurend in ontwikkeling. Dit zijn de zaken waar we trots op
zijn, die we belangrijk vinden en waar we in groeien:

Waar we in ontwikkelen:
Eigenaarschap van de leerkrachten en de leerlingen. Leerlingen klaar maken voor de 20e eeuw. De leerlingen eigenaar laten worden van hun eigen leerproces


Waar we trots op zijn:
Het gebruik van ICT middelen door de leerlingen. Samenwerkend leren. Vreedzame school.


Wat we belangrijk vinden:
Liefde en aandacht, passend onderwijs en talentontwikkeling


Kwaliteitsverbetering:
De Elimschool is gestart met het Stichting LeerKRACHT traject met als doel het onderwijs op de Elimschool continue te blijven ontwikkelen en duurzaam te verbeteren en het eigenaarschap over het onderwijskundige proces bij leerkrachten èn leerlingen te vergroten.

Daarnaast richten wij ons de aankomende tijd in het bijzonder op:

 • Taal onderwijs
 • Sociaal emotionele ontwikkeling
 • Kleuteronderwijs

Contact

Van Beethovenlaan 31

2912 VK Nieuwerkerk a/d IJssel 
tel: 0180 - 31 27 06


email: elimschool@pcponwk.nl

 

Ouders over de Elim

“De Elim is nooit saai. Het is ook een mooie en kleurige, moderne, school.”
(Isabel)
Elimschool: een bron voor een kansrijke toekomst