Skip to main content
Elimschool

Elimschool

Bron voor een kansrijke toekomst!

BRON VOOR EEN KANSRIJKE TOEKOMST!

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben.

Wie zitten in de MR?

 • Mw. Joanne Schipper, voorzitter (ouder)
 • Mw. Mirjam van Gijzen, notulist (ouder)
 • Mw. Hilde Terlouw (ouder)
 • Mw. Ivonne Lems, secretaris (teamlid)
 • Mw. Marieke van Bakkeren (teamlid)
 • Mw. Caroline Brak (teamlid)
   

Wat is de MR?

Op de Elimschool worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. Het ministerie van OCW vindt het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten. Daarom beschikken scholen, en dus ook de Elimschool, over een Medezeggenschapsraad. Besluiten die de directie en/of het schoolbestuur neemt, worden voorgelegd aan de MR.
 

Wat zijn de taken?

Bepaalde besluiten die de directie en/of het bestuur van de school wil nemen, worden voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad. Op zijn beurt kan de Medezeggenschapsraad elk standpunt dat hij heeft te allen tijde kenbaar maken aan de directie of het bestuur.

De Medezeggenschapsraad komt vijf keer per jaar samen voor een vergadering. Deze vergaderingen zijn openbaar. De Medezeggenschapsraad overlegt met de directie en het schoolbestuur over onderwerpen zoals:

 • onderwijszaken;
 • personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie);
 • het schoolplan;
 • de besteding van geld en gebouwen;
 • het vaststellen van vakanties en vrije dagen;
 • communicatie met en betrokkenheid naar ouders;
 • veiligheid (in en rond de school). 
   

Wat betekent de MR voor mij als ouder?

Iedere ouder kan via de MR zijn/haar stem laten horen. De ouders in de MR, oudergeleding vertegenwoordigt de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. Een voorbeeld: stel uw kind wordt gepest en u bespreekt dat met de leerkracht en eventueel de directeur om samen naar een oplossing te zoeken. Indien u het niet eens bent met het pestbeleid dat op school gevoerd wordt, dan kunt u dit bespreken met de MR. De MR kan vervolgens aan de directie voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.
 

Hoe kom je in de MR?

De ouders in de oudergeleding worden door en uit de ouders van de school gekozen. Alle ouders mogen zelf kiezen (actief kiesrecht) en zich verkiesbaar stellen (passief kiesrecht). Als er meer kandidaten zijn voor de beschikbare plaatsen in een geleding, worden er verkiezingen uitgeschreven.